กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอาภารัตน์  แป้นเขียว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสุดารัตน์  พสกภักดีนางเพชรภัสสร  เพชรพลอยน.ส.ชลภัท  นิติพันธ์นายสุรศักดิ์  คำปูน