ประชาสัมพันธ์


https://drive.google.com/file/d/1a67LOTBcibaPp2Wy73j69g3S4GDua6yC/view?usp=share_link
ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565รายวิชาเลือกเพิ่มเติม
https://ddc.moph.go.th/dip/video.php


https://docs.google.com/a/kpsw.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a3Bzdy5hYy50aHxrcHN3fGd4OjYwMDU1NGNmNzZlZDc1ZDQ

ประกาศโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ >>คลิก<<

https://drive.google.com/file/d/1JcOtAh9sIy7_j3kQ63zeI961BpD1KQuy/viewhttps://support.google.com/edu/classroom/
****************************


*************************

        


        
https://drive.google.com/file/d/0B0qMK3WoBmO4YWJXZy1lcVR1WmM/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/0B0qMK3WoBmO4TXdrZUs0R290Qmc/view?usp=sharing

https://docs.google.com/a/kpsw.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a3Bzdy5hYy50aHxrcHN3fGd4OjI1NGQ2YmNlYzE1ZjJkYmM https://docs.google.com/a/kpsw.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a3Bzdy5hYy50aHxrcHN3fGd4OjFjY2RiYTY3MjM1YjE3MTU 
https://docs.google.com/a/kpsw.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a3Bzdy5hYy50aHxrcHN3fGd4OjU2MTcwNzY2MGM5Mzg4N2I