"สถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตย
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม"
พันธกิจ (Mission)        

http://kpi.ac.th/https://www.facebook.com/kpi.ac.th?fref=tshttps://www.youtube.com/user/KPIChannel01