เอกสารการประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20

ประชาธิปไตยไทย : ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา
Thai Democracy on the Move
วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2561
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
8-10 November 2018 at the United Nations Conference Center, Bangkok
 • หลักการและเหตุผลพร้อมกำหนดการ (Rationale and agenda) (TH | EN)
 • แผนผังห้องประชุมย่อย (Floor plan)
 • สูจิบัตรการประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 (Program Schedule) |  Download
 • เอกสารประกอบการประชุม (Background Publication)  | Download
 • จดหมายข่าว วันที่ 8 พ.ย.61 / KPI Newsletter 8 Nov. 2018 | Download
 • จดหมายข่าว วันที่ 9 พ.ย.61 / KPI Newsletter 9 Nov. 2018 | Download


เอกสารประกอบการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
Documents for 8 November 2018
จดหมายข่าว วันที่ 8 พ.ย.61  / KPI Newsletter 8 Nov. 2018 DOWNLOAD

เวลา หัวข้อ/Topic วิทยากร/เอกสาร (Lecturer/Documents)
 15.00-16.00 น.Opening keynote address on “Moving toward Sustainable democratic development through Sufficiency Economy Philosophy”
 16.00-17.30 น.Democracy from International Perspectives 
 • Mrs.Leena Rikkila Tamang   (PPT.)
 • Prof. Sebastian Payne 
 • Dr. Sonam Kinga (PPT.)
 • Prof. M.V. Rajeev Gowda


เอกสารประกอบการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2561
Documents for 9 November 2018
จดหมายข่าว วันที่ 9 พ.ย.61  / KPI Newsletter 9 Nov. 2018 DOWNLOAD
เวลา หัวข้อ/Topic วิทยากร/เอกสาร (Lecturer/Documents)
 09.00-12.00 น.เราเรียนรู้อะไรจากการขับเคลื่อนประชาธิปไตยที่ผ่านมา และเราจะร่วมเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยไทยไปด้วยกันได้อย่างไร 
 • ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ 
 • ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (PPT.)
 • ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ  (PPT.)
 13.00-17.00 น.
แผนผังห้องย่อย
Floor plan

 กลุ่มย่อยที่ 1:  
เปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยด้วยหลักนิติธรรมและสถาบันการเมือง (Transforming Democracy through Rule of Law and Political Institutions)  


 • Prof. Dr. Segundo Joaquin E. Romero, Jr. (PPT.)
 • ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (PPT.)
 • ศ.ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี
 • นายณวัฒน์ ศรีปัดถา (PPT.)
 แผนผังห้องย่อย
Floor plan
กลุ่มย่อยที่ 2: 
เร่งเครื่องประชาธิปไตยด้วยธรรมาภิบาล (Democracy with Good Governance)

 • Prof. Qiyun Liu
 • ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
 • ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ (PPT.)
 • น.ส.อภิญญา ดิสสะมาน (PPT.)
 แผนผังห้องย่อย
Floor plan
กลุ่มย่อยที่ 3:  
การกระจายอำนาจรากฐานประชาธิปไตย (Decentralization as a Foundation for Democracy)
 • Prof. Dr.Alex B Brillantes, Jr. (PPT.)
 • Prof. Dr.Agus Pramusinto (PPT.)
 • ศ.วุฒิสาร ตันไชย (PPT.)
 • รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ (PPT.)
 แผนผังห้องย่อย
Floor plan
กลุ่มย่อยที่ 4:  
สร้างพลังพลเมืองเพื่อประชาธิปไตยมั่นคง (Citizen Empowerment for Consolidated Democracy)
 • Dr. Kaustuv Kanti Bandyopadhyay (PPT.)
 • รศ. ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง (PPT.)
 • นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์
 • พลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์ (PPT.)
 • นางณัชชาภัทร อมรกุล 
 แผนผังห้องย่อย
Floor plan
กลุ่มย่อยที่ 5:  
ประชาธิปไตยเพื่อความเสมอภาคและคุณภาพสังคม (Democracy for Equity and Social Quality
 • H.E. Mrs. Satu Suikkari-Kleven
 • ศ.สุริชัย หวันแก้ว (PPT.)
 • ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และนางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด (PPT.)
 แผนผังห้องย่อย
Floor plan
กลุ่มย่อยที่ 6:   
ประชาธิปไตยเพื่อสังคมสันติสุข (Democracy for a Peaceful Society)
 • Dr.Norbert Ropers (PPT.)
 • Dr.Achmad Munjid (PPT.)
 • รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ (PPT.)
 • ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 
 • นายชลัท ประเทืองรัตนา (PPT.)


เอกสารประกอบการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2561
Documents for 10 November 2018
 เวลา  หัวข้อ/Topic  วิทยากร/เอกสาร (Lecturer/Documents)
09.00-11.00 น. นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม 
 • นางสาวปัทมา สูบกำปัง (PPT.)
 • ดร.สติธร ธนานิธิโชติ (PPT.)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล (PPT.)
 • นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์  (PPT.)
 • ดร. ถวิลวดี บุรีกุล (PPT.)
 • พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ (PPT.)