Johdanto

Tieto- ja viestintätekniikan monimuotoinen opetuskäyttö on saatava systemaattiseksi käytännöksi, jolloin jokaiselle oppijalle voidaan tuottaa tietoyhteiskunnan edellyttämät, OPS:n mukaiset TVT-taidot. Näiden taitojen oppiminen on jokaisen oppijan oikeus.

Seuraavassa lainauksia uuden perusopetuksen opetussuunnitelman luonnosteksteistä (lainattu 7.12.2012). 

Tieto- ja viestintäteknologia ja verkkoympäristöissä työskentely vaikuttavat ja tuovat uusia mahdollisuuksia ajatteluun ja oppimiseen. Uusi teknologia mahdollistaa oppilaan aktiivisen roolin vahvistamisen ja vuorovaikutteisten pedagogisten käytäntöjen kehittämisen. 

Koulussa käytetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa ja mediaa eri oppiaineissa ja kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla. Niitä hyödynnetään vuorovaikutukseen, tiedon kanssa työskentelyyn ja uuden tiedon luomiseen sekä ongelmien ratkaisemiseen. Työskentelyn sisällöiksi valitaan oppilasta kiinnostavia haasteita ja ongelmia ja vahvistetaan oppimismotivaatiota, itseohjautuvuutta ja luovuutta.


Oppilas oppii tieto- ja viestintätekniikan ja verkkoviestinnän perustaidot. Häntä autetaan kehittämään verkkoviestinnän edellyttämiä käytännön työtaitoja sekä tiedon hankinnan, jäsentelyn, analysoinnin, uuden tiedon tuottamisen ja sähköisten palveluiden käyttämisen taitoja. Työssä opitaan arvioimaan tiedon luotettavuutta ja käyttämään lähteitä monipuolisesti. Oppilasta ohjataan käyttämään tarkoituksenmukaisesti nopeasti kehittyvää teknologiaa ja verkkoympäristöjä sekä niihin liittyviä käsitteitä ja kieltä.Työskentelyyn sisältyy tieto- ja viestintätekniikkaa ja verkkoympäristöjä hyödyntävää vuorovaikutusta toisten oppijoiden, opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Työskentely kehittää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Oppilasta ohjataan tunnistamaan verkkoympäristössä ilmeneviä eettisiä pulmia, kuten tietoturvaan, yksityisyyden suojaan tai emotionaaliseen turvallisuuteen liittyviä riskejä ja soveltamaan tietoturvaa vahvistavia käytäntöjä.

Oppilasta ohjataan tuntemaan tieto- ja viestintätekniikan erilaisia käyttötarkoituksia kotona, koulussa, lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa. Oppilas harjaantuu arvioimaan tieto- ja viestintätekniikan vaikutusta omaan turvallisuuteen, ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja työn luonteeseen. Oppilas saa kokemuksia tieto- ja viestintätekniikan käytöstä kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja oppii ymmärtämään sen merkityksen ja mahdollisuudet globaalissa maailmassa.

Kansallisen tason ohjaavat asiakirjat

 • Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteet
 • Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma
 • Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020
 • Tuottava ja uudistuva Suomi - Digitaalinen agenda vuosille 2011-2020

  Kaupungin strategiset tavoitteet suhteessa opetustoimeen

  • Kaarinan kaupungin opetussuunnitelma
  • Kaarina-strategia 2010-2016
  • Henkilöstöstrategia
  • Palvelustrategia 2010-2016
  • Viestintä- ja markkinointistrategia 2011-2016
  • Kaarinan tietoturva ja tietosuojapolitiikka

  Kaarina-strategiassa 2010-2016 on mainittu seuraavat tekijät osana strategisten päämäärien toteuttamista:

   STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: LUOVUUDESTA TUNNETTU KAARINA

  • Mittari: Fyysiset ja virtuaaliset osaamisympäristöt lisääntyneet
  • Toimenpiteet: Fyysisten ja virtuaalisten osaamisympäristöjen luominen
  Vastuutaho: 2010-16 Toimialajohtajat, tietohallintojohtaja