วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์        

“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน

2. ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกความเป็นไทย  มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

3. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการจัดการเรียน

การสอนอย่างมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์

          1. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง มีความเสมอภาค มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่สากล

          2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตาม

ศักยภาพ มีความเป็นมืออาชีพและเป็นเลิศทางวิชาการ

          3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กระจายอำนาจให้สถานศึกษาเป็นกลไกบริหารจัดการ  ตามกรอบ

แนวคิด ทิศทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  เน้นการทำงานแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม

          4. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ĉ
Admin สพป.นม.5,
26 มิ.ย. 2561 07:56