โรงเรียนดีประจำตำบล สพป.นม.5


การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

1. ให้โรงเรียนที่ดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลทุกโรงเรียน ได้ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ แบบประเมินฯ  เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานในปี 2559-2560

2. ให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลของโรงเรียนเพื่อกำหนดวันประเมิน

3. ให้โรงเรียนกรอกประเมินออนไลน์ ผ่านระบบ google form  ตาม link  ดังนี้

          3.1  กำหนดวันประเมิน  คลิกที่ลิงค์  http://goo.gl/forms/hLbQCgz73FaUFXcC2

          3.2  แบบประเมินโรงเรียนสำหรับโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล

 คลิกที่ลิงค์   http://goo.gl/forms/OhLs04G0ljvz6uEH3

         3.3 แบบสรุปผลการประเมินโรงเรียนต้นแบบ 

 คลิกที่ลิงค์ http://goo.gl/forms/ObnsIaTtScEeXKPp2

          3.4  แบบประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล

 คลิกที่ลิงค์  https://docs.google.com/forms/d/1Fw6hoJ7cWKb9djfKm-R8mGU_NYjWSBGfT_0NqrfPgC0/viewform?usp=send_form


ข้อมูลในการจัดสรรงบให้กับโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2560. (ดีตำบลส่วนกลาง)


ċ
เอกสารพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล2559-2560.rar
(788k)
Nokoku Nk,
24 พ.ค. 2559 00:39
Comments