Untitled‎ > ‎

สพป.นม.5 อบรมครูปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

โพสต์12 ก.พ. 2563 21:03โดยจินตนา ตอพันดุง
วันที่  13 ก.พ. 63  ดร.สุระศักดิ์  ฉายขุนทด  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน สำหรับครูปฐมวัย  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย และการอบรมทดแทนให้กับโรงเรียนที่เกษียณอายุราชการ หรือเปลี่ยนสายงาน  โดยจัดอบรมในวันที่ 13 - 14 ก.พ. 63  ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา  สพป.นครราชสีมา เขต 5

นายเสริมศักดิ์  รุจิรวรรธน์  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.นครราชสีมา เขต 5  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้  ความเข้าใจเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  พัฒนาครูปฐมวัยให้สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยได้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยต่อไป และเพื่อพัฒนาส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัยให้ทันสมัยและสอดคล้องตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ    

การอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากร ประกอบด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และคณะครูปฐมวัยที่เป็นแกนนำ  จำนวน 16 คน   ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ครูผู้สอนปฐมวัย ในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5  ที่ยังไม่ผ่านการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  และครูที่ทดแทนผู้เกษียณอายุ หรือเปลี่ยนสายงาน  จำนวน 24 โรงเรียน  รวมผู้เข้าอบรมจำนวน  28  คน

13 กพ.63 อบรมครูปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย


Comments