โครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA

https://docs.google.com/a/uprightschool.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dXByaWdodHNjaG9vbC5uZXR8d2VifGd4OjI2YTEzOWM2N2YyZDIyMTU


ข้อมูล คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๕

เข้าสู่เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต

เพลงหลักสูตรต้านทุจริต

เพลงโคราช5 ไม่เอา

เพลงแนวร่วมต้านทุจริตคู่มือการใช้งาน ระบบออนไลน์ สำหรับ Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT

วิดีโอ YouTube