ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้ง : 118 หมู่ 12 บ้านโคกพัฒนา ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210  โทร.044-208 147-8 โทรสาร.044-208 152

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : iteckorat5@gmail.com

ชื่อ

ตำแหน่ง

เบอร์โทรติดต่อ

นายพรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5

094-298-5666

นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5

089-949-6319

นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5

093-535-0357

นายพิชิต สอนคำแก้ว

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5

081-261-7414

นายชะโลม ตรีศักดิ์

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5

086-242-8827

นายแดง จันทรวิวัฒน์

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5

081-282-8599

 

กลุ่ม

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์พื้นฐาน

โทรสาร

หน้าห้องผู้อำนวยการ

085-494-9459

044-208-148 ต่อ 34

            044-208-154

กลุ่มอำนวยการ

086-248-8755

044-208-148 ต่อ 11

044-208-152

กลุ่มนโยบายและแผน

081-203-7442

044-208-148 ต่อ 13

044-208-152

กลุ่มบริหารงานบุคคล

081-955-7579

044-208-148 ต่อ 18

044-208-152

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

081-955-1690

044-208-148 ต่อ 15

044-208-152

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

081-976-0173

044-208-148 ต่อ 17

044-208-152

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

089-284-9623

044-208-148 ต่อ 12

044-208-152

กลุ่มพัฒนาครูฯ

089-824-3950

044-208-148 ต่อ 18

044-208-152

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

088-594-7484

044-208-148 ต่อ 14

044-208-152

กลุ่มกฎหมายและคดี

089-285-0326

044-208-148 ต่อ 26

044-208-152

หน่วยตรวจสอบภายใน

081-967-9344

-

044-208-152