การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

แจ้งถึงโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน
เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกันในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จึงขออนุญาตปรับแบบฟอร์มที่โรงเรียนจะต้องจัดทำ และนำส่งเขตพื้นที่ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยใช้ชื่อเป็น "แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก" ดังไฟล์ที่ส่งไว้ในเว็บเพจนี้ ทั้งนี้โรงเรียนสามารถเพิ่มเติมขยายพื้นที่ในการเสนอข้อมูลที่จำเป็นได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้ Upload ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารโครงการไว้ในหน้าเว็บนี้ด้วย (ศน.ภาณุวัฒน์ เอื้องคำประเสริฐ : 08 1967 5162 : rinkorat5@gmail.com)

โรงเรียนที่ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งไฟล์ไปที่ rinkorat5@gmail.com ได้เลย โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 31 ส.ค.2559 นะครับ ช่วงนี้ สพฐ.ติดตามเร่งรัดงานเรื่องนี้เป็นพิเศษ และต้องการทราบข้อมูลเร่งด่วนที่สุดเพื่อการบริหารจัดการระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ต่อไป  ขอความร่วมมือจากทุกโรงเรียนด้วยครับ
Ċ
ภาณุวัฒน์ เอื้องคำประเสริฐ,
23 ส.ค. 2559 00:20
ĉ
ภาณุวัฒน์ เอื้องคำประเสริฐ,
23 ส.ค. 2559 00:16
Ċ
ภาณุวัฒน์ เอื้องคำประเสริฐ,
23 ส.ค. 2559 00:20
Ċ
ภาณุวัฒน์ เอื้องคำประเสริฐ,
23 ส.ค. 2559 00:20
ĉ
ภาณุวัฒน์ เอื้องคำประเสริฐ,
23 ส.ค. 2559 00:20
Ċ
ภาณุวัฒน์ เอื้องคำประเสริฐ,
23 ส.ค. 2559 00:16
Comments