การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน / การปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ในปีงบประมาณ พ.ศ 2563

Comments