เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตนารมณ์ / คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาลาว ซึ่งดำเนินการโดย ดร.พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
Comments