ประชุมด่วน เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

โพสต์18 มี.ค. 2563 02:38โดยสพป. สระบุรี เขต 1   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2563 02:23 โดย pasuta susadapong ]
ันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม พระพุทธบาท นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 (สพป.สระบุรี เขต 1) ประชุมทีมบริหาร สพป.สระบุรี เขต 1 ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อระดมสมองและหารือแนวทางในการเตรียมแผนการดำเนินการ ของ สพป.สระบุรี เขต 1 เพื่อรองรับสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีแนวทางให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา และเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้
1) สพป.สระบุรี เขต 1 จะจัดทำประกาศมาตรการการการทำงาน การประชุม การจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ เพื่อเลี่ยงการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะเริ่มจากการประชุมออนไลน์ โดยมีข้อสั่งการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

#นายกรัฐมนตรี ประกาศ 17 มี.ค. 63
- งดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของโรค เช่น จัดคอนเสิร์ต จัดงานแสดงสินค้าต่างๆ กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ห้ามข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจเดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจำเป็น และเตือนประชาชนให้งดการเดินทางไปในประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่เขตโรคติดต่ออันตราย และพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง
- ให้ “ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้น” เช่น สถานที่ซึ่งผู้คนมาร่วมเป็นกิจวัตร เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันอาจแพร่เชื้อได้ง่าย แม้จะป้องกันแล้ว และยังมีทางเลือกอื่นทดแทน
- ดำเนินการป้องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ให้พัฒนาระบบและกลไกการกักกันผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย ณ ที่พำนัก ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

#กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ลว. 17 มี.ค. 63
- ให้ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

#หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ.04006/ว1150 ลว.17 มี.ค. 63
- ให้สถานศึกษาจัดเวรยามดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยหมุนเวียนครูและบุคลากร
ทำหน้าที่ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ 
- ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานงานการดำเนินการกับจังหวัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาจพิจารณา
ลดบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารและปฏิบัติงานแทน
- เรื่องการรับนักเรียนในภาพรวม

#มาตรการเขตพื้นที่ 
1. สพป.สระบุรี เขต 1 จะจัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยคณะกรรมการศูนย์ฯมีหน้าที่ร่วมกันประสานงาน การออกแบบระบบการบริหารจัดการ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และการให้ข้อมูลข่าวสาร (ทั้งออนไลน์และออฟไลน์)
2. แจ้งสถานศึกษาดำเนินการโดยเร่งด่วน ตามข้อสั่งการ ประกาศและหนังสือราชการที่แจ้ง
3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสำนักงานเขตพื้นที่
- แนวทางให้ทุกกลุ่มในสำนักงานและสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด จัดส่งรายชื่อผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนที่มีประวัติการเดินทางหรือแวะผ่านประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ สมาชิกในครอบครัวที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ส่งรายชื่อให้กับ ผอ./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม เป็นการเร่งด่วน 
4. มอบหมายให้กลุ่ม ICT และกลุ่มนิเทศฯ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในการประชุม การจัดทำสื่อออนไลน์ การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
5. ให้ทุกกลุ่มในสำนักงาน จัดเตรียมความพร้อมการบริการออนไลน์ ให้มีความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
6. ให้รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่มฯ ผอ.สถานศึกษา เฝ้าระวังในระดับสูงสุดและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการว่าด้วยการให้ข้อมูล  
7. ให้กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ จัดหาอุปกรณ์/เครื่องวัดอุณหภูมิ และแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ บริการและคัดกรองทุกคนที่มาติดต่อราชการ
8. อื่นๆ 

- ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
- ให้วัดอุณหภูมิก่อนเข้าสำนักงาน
- การเปิดประตู หน้า สำนักงาน ไว้โดยไม่ต้องใช้มือเปิด หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส
- ให้ทุกคน ล้างมือด้วยเจลล้างมือ/แอลกอฮอร์ ทุกครั้งที่เข้า-ออกสำนักงาน
- ให้ผู้รับผิดชอบ เช็ดราวบันได ด้วยแอลกอฮอล์ ทุก ชม.
- ห้องทำงาน เช็ดลูกบิดประตูทุก ชม.
- งด/ลดแฟ้ม (เนื่องจากแฟ้มเสนออาจเป็นพาหะ) ใช้การรวมงานในแฟ้มเดียว โดยเพิ่มช่องทางการรับส่งทางอิเลคทรอนิคส์ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
- ผู้มาติดต่อราชการให้ตรวจวัดอุณหภูมิ(เครื่องสแกน) ล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอร์และให้สวมหน้ากากอนามัย
- ให้ใช้ปากกาของตนเอง ไม่ควรวางปากกาให้ผู้เข้าประชุม โดยเฉพาะผู้ที่มาจากภายนอก
ในการลงนามเข้าประชุม
- หลังการประชุม ให้ จนท.เช็ด โต๊ะ และเก้าอี้ ด้วย alcohol หรือนำ้ยาทำความสะอาด

Comments