Home


DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT 
การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล(DLTV/DLIT) 
สำหรับศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 2
                         
                             
                             

DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT 
การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล(DLTV/DLIT) 
สำหรับศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 1
                              
                             
DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT 
                                  
DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT    
                               DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT DLTV DLIT