ตารางเวลาการเรียน

ตารางเวลาการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนโคราชพิทยาคม

เวลา

กิจกรรม

07:55 น.

นักเรียนพร้อมลานเอนกประสงค์

08:00-08:15 น.

พิธีเคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง

08:15-08:40 น.

นร.พบที่ปรึกษา ที่ห้องเรียน(สีขาว)

08:40-09:30 น.

คาบเรียนที่ 1

09:30-10:20 น.

คาบเรียนที่ 2

10:20-11:10 น.

คาบเรียนที่ 3

11:10-12:00 น.

คาบเรียนที่ 4

12:00-13:00 น.

พักกลางวัน

13:00-13:50 น.

คาบเรียนที่ 5

13:50-14:40 น.

คาบเรียนที่ 6

14:40-15:30 น.

คาบเรียนที่ 7

15:45-16:00 น.

16:00 น.

นร.พร้อมลานเอนกประสงค์ พบครูที่ปรึกษา

เลิกเรียน

Comments