ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 1. คณิตศาสตร์
 2. วิทยาศาสตร์
 3. สังคมศึกษา
 4. ภาษาต่างประเทศ
 5. พลานามัย
 6. ศิลปศึกษา
 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 8. แนะแนว
 • ภาษาไทย
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • สังคมศึกษา
  • ภาษาต่างประเทศ
  • พลานามัย
  • ศิลปศึกษา
  • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • แนะแนว