ทำเนียบผู้บริหาร

 
ดร.สมจิต มุ่งกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม
 

นางธิดารัตน์ ลาภจิตร
หัวหน้า
กลุ่มบริหารงบประมาณ
 

นายเดช ดีหมื่นไวย
หัวหน้า
กลุ่มวิชาการ
 

นางธัญพร อารีเอื้อ
หัวหน้า
กลุ่มบริหารทั่วไป
 

นายวิวัฒน์ เรียมศิริ
หัวหน้า
กลุ่มกิจการนักเรียน
 

นางจารุจิต จันทสังข์
หัวหน้า
กลุ่มบริหารบุคคล
       

Comments