ทำเนียบผู้บริหาร

นายบันเทิง ทรงกระโทก

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

นายเดช ดีหมื่นไวย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มวิชาการ

นางสุภาพร พรพิมานแมน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางประทุม อาจพินิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารบุคคล

นางประนอม อาจหาญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

นายธนยศ ฤทธิ์เฉลิม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มกิจการนักเรียน