ทำเนียบผู้บริหาร

ดร.สมจิต มุ่งกลาง

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

นางธิดารัตน์ ลาภจิตร

หัวหน้า

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายเดช ดีหมื่นไวย

หัวหน้า

กลุ่มวิชาการ

นางธัญพร อารีเอื้อ

หัวหน้า

กลุ่มบริหารทั่วไป

นายวิวัฒน์ เรียมศิริ

หัวหน้า

กลุ่มกิจการนักเรียน

นางจารุจิต จันทสังข์

หัวหน้า

กลุ่มบริหารบุคคล