กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสาคร ธรรมาภิมุข

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายอนุพงศ์ วุฒิฐิติการ

นางประนอม อาจหาญ

นายอภิฌาน นาถโกษา

นางสุจิตรา ธรรมาภิมุข

รายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

  1. ง20208 วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ม.3