กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวรุ้งพร ศรีธาวิรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวสมศิริ ศิริเรือง

นางสาวรัชดาลัย ศิรินนท์

นางสาววาสนา เชิดฉาย

นางสาวนิลุบล คำยิ่ง