พนักงานบริการ

นางครองทรัพย์ บรรจงใหม่

นายฉลวย กวดนอก

นายประเสริฐ โนนพลกรัง

นายกล้าณรงค์ ผดุงชีพ

นายสงกรานต์ พันธุ์นุ่ม