กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายไพศาล ชมกลาง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายถาวร ภุมรินทร์

นางดวงจันทร์ ฤทธิ์เดช