กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวราพร ไชยเดชะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายเดช ดีหมื่นไวย

นางประทุม อาจพินิจ

นางจันฑิมา ทองภูบาล

นางศิริวรรณ ไม้พรต

นายกิตติพงศ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์

นายวิภูษิตจูงกลาง