กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิวิมล เกิดหมื่นไวย์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวจารุภา ศรีกุลภัทร์

นางสาวอาทิติยาภา พลแก้ว