กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวเบญจางค์ แก้วอรสานต์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเกษริน วนาภรณ์

นางสุภัคสิณี จันทะสิน

นางสุภาพร พรพิมานแมน

นางสาวณัชชาพร ศรีทานันท์

นางสรัญญา สหัสรจินดา