กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายแหลมทอง ปราบภัย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวสุภาวดี หง่อยกระโทก

นางสาวจิรายุ สายขุนทด

นางสาวภัทรารัตน์ ทองเล็ก