ครูที่ปรึกษา * นักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560
 1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • หัวหน้าระดับชั้น  นางสาวภัทรารัตน์ ทองเล็ก
  • ครูที่ปรึกษา 
   • ม.1/1      1.นางสาวรุ้งพร ศรีธาวิวัฒน์    2.นางสาวศศิวิมล เกิดหมื่นไวย    
   • ม.1/2      1.นางสาวภัทรารัตน์ ทองเล็ก    2.นางประนอม อาจหาญ
   • ม.1/3      1.นางปิยลักษณ์ วงศ์ศรี    2.นางสรัญญา สหัสรจินดา    
   • ม.1/4      1.นางสุภัคสิณี จันทะสิน    2.นายธาตรี ชับขุนทด    
 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • หัวหน้าระดับชั้น  นายสาคร ธรรมาภิมุข
  • ครูที่ปรึกษา
   • ม.2/1       1.นางเกษริน วนาภรณ์    2.นางสาวรัชดาลัย ศิรินนท์    
   • ม.2/2       1.นางวราพร ไชยะเดชะ    2.นางประทุม ปราบจะบก    
   • ม.2/3       1.นางสาวจิรายุ สายขุนทด    2.นางธัญมน รอดทอง    
   • ม.2/4       1.นายสาคร ธรรมาภิมุข    2.นางสุจิตรา ธรรมาภิมุข    
 3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • หัวหน้าระดับชั้น  นายถาวร ภุมรินทร์
  • ครูที่ปรึกษา
   • ม.3/1       1.นายกิติพงษ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์    2.นางสุกัญญา ชอบรัก    
   1. ม.3/2       1.นายไพศาล ชมกลาง    2.นายถาวร ภุมรินทร์    
   2. ม.3/3       1.นางศิริวรรณ ไม้พรต    2.นางสาวนิลุบล คำยิ่ง    
 4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • หัวหน้าระดับชั้น   นายธนยศ ฤทธิ์เฉลิม
  • ครูที่ปรึกษา
   • ม.4/1       1.นางสาวอาทิติยาภา พลแก้ว    2.นางสาวจารุภา ศรีกุลภัทร์    
   • ม.4/2       1.นางสุภาพร พรพิมานแมน    2.นางดวงจันทร์ ฤทธิ์เดช    
   • ม.4/3       1.นายแหลมทอง ปราบภัย    2.นางสาววาสนา เชิดฉาย    
 5. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  • หัวหน้าระดับชั้น  นางสาวสุภาวดี หง่อยกระโทก
  • ที่ปรึกษา
   • ม.5/1       1.นางสาวเบญจางค์ แก้วอรสานต์    2.นายพงษ์อนันต์ ลูกอินทร์    
   1. ม.5/2       1.นางสาววรารัตน์ เลิศแก้ว    2.นายปริญญา ลาภจิตร    
   2. ม.5/3       1.นางสาวสุภาวดี หง่อยกระโทก    2.นางสาววราภรณ์ นวลโคกสูง    
 6. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • หัวหน้าระดับชั้น  นายอนุพงศ์ วุฒิฐิติการ
  • ครูที่ปรึกษา
   • ม.6/1       1.นายวิภูษิต จูงกลาง    2.นางสาวณัชชาพร ศรีทานันท์    
   1. ม.6/2       1.นางสาวจันจิรา รักษาราช    2.นางสาวสมศิริ ศิริเรือง  
   2. ม.6/3       1.นายขจรศักดิ์ วิวัฒน์วรรธนะ    2.นายอนุพงศ์ วุฒิฐิติการ    

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560
 ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ครูที่ปรึกษา
  ม.1/1


1.นางสาวรุ้งพร  ศรีธาวิรัตน์          2.นางสาวศศิวิมล เกิดหมื่นไวย
  ม.1/2
 
1.นางประนอม  อาจหาญ             2.นางสาวภัทรารัตน์  ทองเล็ก    
  ม.1/3   1.นางปิยลักษณ์  วงศ์ศรี               2.นางสรัญญา  สหัสรจินดา        
  ม.1/4   1.นางสุภัคสิณี  จันทะสิน              2.นายธาตรี  ชับขุนทด    
 รวม ม.1    
  ม.2/1

1.นางสาวรัชดาลัย ศิรินนท์         2.นางเกษริน  วนาภรณ์  
   ม.2/2


1.นางวราพร  ไชยะเดชะ           2. นางประทุม  ปราบจะบก  
   ม.2/3


1.นางธัญมน  รอดทอง            2.นางสาวจิรายุ  สายขุนทด      
  ม.2/4   1.นางสุจิตรา  ธรรมาภิมุข         2.นายสาคร  ธรรมาภิมุข
 รวม ม.2   ม.3/1


1.นายกิติพงษ์  เพ็งวิสาภาพพงษ์    2.นางสาวสุกัญญา  ชอบรัก
   ม.3/2


1.นายถาวร ภุมรินทร์                    2.นายไพศาล ชมกลาง
   ม.3/3


1.นางสาวนิลุบล  คำยิ่ง                2.นางศิริวรรณ  ไม้พรต 
 รวม ม.3


 

 ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ครูที่ปรึกษา
 ม.4/1


1.นางสาวจารุภา  ศรีกุลภัทร์         2.นางสาวอาทิติยาภา  พลแก้ว
 ม.4/2


1.นางดวงจันทร์ ฤทธิ์เดช            2.นางสุภาพร  พรพิมานแมน 
 ม.4/3


1.นายแหลมทอง  ปราบภัย         2.นางสาววาสนา  เชิดฉาย
  รวม ม.4 ม.5/1


1.นางสาวเบญจางค์  แก้วอรสานต์      2.นายพงษ์อนันต์ ลูกอินทร์
  ม.5/2


1.นายปริญญา  ลาภจิตร                  2.นางสาววรารัตน์  เลิศแก้ว   
  ม.5/3


1.นางสาววราภรณ์ นวลโคกสูง           2.นางสาวสุภาวดี หง่อยกระโทก 
  ม.6/1


1.นายวิภูษิต  จูงกลาง                    2.นส.ณัชชาพร  ศรีทานันท์
 ม.6/2


1.นางสาวจันจิรา  รักษาราช              2.นางสาวสมศิริ  ศิริเรือง
 ม.6/3


1.นายขจรศักดิ์ วิวัฒน์วรรธนะ         2.นายอนุพงศ์ วุฒิฐิติการ
  รวม ม.6

 


Comments