ครูที่ปรึกษา * นักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

 1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • หัวหน้าระดับชั้น นางสาวภัทรารัตน์ ทองเล็ก
  • ครูที่ปรึกษา
   • ม.1/1 1.นางสาวรุ้งพร ศรีธาวิวัฒน์ 2.นางสาวศศิวิมล เกิดหมื่นไวย
   • ม.1/2 1.นางสาวภัทรารัตน์ ทองเล็ก 2.นางประนอม อาจหาญ
   • ม.1/3 1.นางปิยลักษณ์ วงศ์ศรี 2.นางสรัญญา สหัสรจินดา
   • ม.1/4 1.นางสุภัคสิณี จันทะสิน 2.นายธาตรี ชับขุนทด
 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • หัวหน้าระดับชั้น นายสาคร ธรรมาภิมุข
  • ครูที่ปรึกษา
   • ม.2/1 1.นางเกษริน วนาภรณ์ 2.นางสาวรัชดาลัย ศิรินนท์
   • ม.2/2 1.นางวราพร ไชยะเดชะ 2.นางประทุม ปราบจะบก
   • ม.2/3 1.นางสาวจิรายุ สายขุนทด 2.นางธัญมน รอดทอง
   • ม.2/4 1.นายสาคร ธรรมาภิมุข 2.นางสุจิตรา ธรรมาภิมุข
 3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • หัวหน้าระดับชั้น นายถาวร ภุมรินทร์
  • ครูที่ปรึกษา
   • ม.3/1 1.นายกิติพงษ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์ 2.นางสุกัญญา ชอบรัก
   1. ม.3/2 1.นายไพศาล ชมกลาง 2.นายถาวร ภุมรินทร์
   2. ม.3/3 1.นางศิริวรรณ ไม้พรต 2.นางสาวนิลุบล คำยิ่ง
 4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • หัวหน้าระดับชั้น นายธนยศ ฤทธิ์เฉลิม
  • ครูที่ปรึกษา
   • ม.4/1 1.นางสาวอาทิติยาภา พลแก้ว 2.นางสาวจารุภา ศรีกุลภัทร์
   • ม.4/2 1.นางสุภาพร พรพิมานแมน 2.นางดวงจันทร์ ฤทธิ์เดช
   • ม.4/3 1.นายแหลมทอง ปราบภัย 2.นางสาววาสนา เชิดฉาย
 5. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  • หัวหน้าระดับชั้น นางสาวสุภาวดี หง่อยกระโทก
  • ที่ปรึกษา
   • ม.5/1 1.นางสาวเบญจางค์ แก้วอรสานต์ 2.นายพงษ์อนันต์ ลูกอินทร์
   1. ม.5/2 1.นางสาววรารัตน์ เลิศแก้ว 2.นายปริญญา ลาภจิตร
   2. ม.5/3 1.นางสาวสุภาวดี หง่อยกระโทก 2.นางสาววราภรณ์ นวลโคกสูง
 6. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • หัวหน้าระดับชั้น นายอนุพงศ์ วุฒิฐิติการ
  • ครูที่ปรึกษา
   • ม.6/1 1.นายวิภูษิต จูงกลาง 2.นางสาวณัชชาพร ศรีทานันท์
   1. ม.6/2 1.นางสาวจันจิรา รักษาราช 2.นางสาวสมศิริ ศิริเรือง
   2. ม.6/3 1.นายขจรศักดิ์ วิวัฒน์วรรธนะ 2.นายอนุพงศ์ วุฒิฐิติการ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560