ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  ที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     1
  .นางแสงเทียน สุนทรรัตน์         2.นางสุรณี ทอนสระน้อย
  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         นายสาคร  ธรรมาภิมุข
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  ที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
        1.นางนภาพร ศุขทัต                2.นางวรพร อุทัยเลิศ
  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2           นายชัยสิทธิ์  สุวรรณทรัพย์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

  ที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         นางอัมพร จันทร์พิทักษ์


  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3           นางชัญญาภัค จงอุตส่าห์ 
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4         นางลาวรรณ์ อ่อนมา
  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4           นางสาวสุภาวดี  หง่อยกระโทก
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  ที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5         นางกมลสิริ อาจมาก
  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5           นายธนยศ  ฤทธิ์เฉลิม
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  ที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       1.นายยุทธศิลป์ สีดาวงษ์           2.นายอำนวย ประภาธีรานนท์
  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6           นายอนุพงศ์  วุฒิฐิติการ  
 ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ครูที่ปรึกษา
  ม.1/1


1.นางสาวรัชดาลัย ศิรินนท์         2.นางเกษริน  วนาภรณ์  
  ม.1/2
 
1.นางวราพร  ไชยะเดชะ           2.นางประทุม  ปราบจะบก   
  ม.1/3   1.นางธัญมน  รอดทอง              2.นางสาวจิรายุ  สายขุนทด       
3.นายพงษ์อนันต์ ลูกอินทร์
  ม.1/4   1.นางสุจิตรา  ธรรมาภิมุข          2.นางปิยลักษณ์  วงศ์ศรี     
3
.
นายสาคร  ธรรมาภิมุข
 รวม ม.1    
  ม.2/1

1.นายกิติพงษ์  เพ็งวิสาภาพพงษ์  2.นายชัยสิทธิ์  สุวรรณทรัพย์  
   ม.2/2


1.นางสาวจารุภา  ศรีกุลภัทร์       2.นางสาววาสนา  เชิดฉาย   
3.นางสรัญญา  สหัสรจินดา
   ม.2/3


1.นางสาวนิลุบล  คำยิ่ง            2.นางศิริวรรณ  ไม้พรต      
3.นายธาตรี  ชับขุนทด
 รวม ม.2   ม.3/1


1.นางนัยนา  อรรถวิทกุล           2.นางสุภัคสิณี  จันทะสิน
   ม.3/2


1.นางสาวศศิวิมล เกิดหมื่นไวย     2.นางสาวรุ้งพร  ศรีธาวิรัตน์
3.นายกิตติ  สิทธิโชคธรรม
   ม.3/3


1.นางประนอม  อาจหาญ          2.นางสาวภัทรารัตน์  ทองเล็ก
3.นางสาวสุกัญญา  ชอบรัก
 รวม ม.3


 

 ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ครูที่ปรึกษา
 ม.4/1


1.นางอรุณศรี  ธรรมพิริยานนท์    2.นางสาวเบญจางค์  แก้วอรสานต์
 ม.4/2


1.นายปริญญา  ลาภจิตร           2.นางสาววรารัตน์  เลิศแก้ว 
 ม.4/3


1.นางสาววราภรณ์ นวลโคกสูง     2.นางสาวสุภาวดี หง่อยกระโทก
3.นายไพศาล ชมกลาง
  รวม ม.4 ม.5/1


1.นายวิภูษิต  จูงกลาง               2.นส.ณัชชาพร  ศรีทานันท์
  ม.5/2


1.นางสาวจันจิรา  รักษาราช       2.นางสาวสมศิริ  ศิริเรือง   
  ม.5/3


1.นายขจรศักดิ์ วิวัฒน์วรรธนะ     2.นางรสจริน  เดชดี
  รวม ม.5

 
  ม.6/1


1.นางสาวอาทิติยาภา  พลแก้ว     2.นายธนกฤต  เปรมสวัสดิ์
 ม.6/2


1.นางสุภาพร  พรพิมานแมน       2.นางจารุวรรณ  สวัสดิ์ปรุ
 ม.6/3


1.นายแหลมทอง  ปราบภัย         2.นางสิริวรรณ  ฤทธิ์สิทธิ์ 
3.นางดวงจันทร์ ฤทธิ์เดช  
  รวม ม.6

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558
 ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ครูที่ปรึกษา
 ม.1/1413171.นางสาวอาทิติยาภา พลแก้ว    2.นางนัยนา อรรถทวิทกุล     
  ม.1/28 9171.นางรสจริน เดชดี    2.นางสาวจิรายุ สายขุนทด     
  ม.1/3 11 8 191.นางสาวศศิวิมล เกิดหมื่นไวย    2.นางวรพร อุทัยเลิศ    
  ม.1/4 7 11 181.นางสุจิตรา ธรรมาภิมุข    2.นายสาคร ธรรมาภิมุข     
 รวม ม.1 30 41 71 
  ม.2/1 4 2529 1.นางกมลสิริ อาจมาก    2.นางสาวจารุภา ศรีกุลภัทร์     
   ม.2/2 8 22 301.นางธัญมน รอดทอง    2.นางนภาพร ศุขะทัต     
   ม.2/3 14 10 241.นางสุรณี ทอนสระน้อย    2.นางประทุม ปราบจะบก     
   ม.2/4 12 5 171.นางสาวภัทรารัตน์ ทองเล็ก    2.นายกิตติ สิทธิโชคธรรม    3.นางแสงเทียน สุนทรรัตน์ 
 รวม ม.2 38 62 100 
   ม.3/1 13 14 231.นางวราพร ไชยะเดชะ    2.นางเกษริน วนาภรณ์     
   ม.3/2 5 16 211.นางปิยลักษณ์ วงศ์ศรี    2.นางสาวรัชดาลัย ศิรินนท์     
   ม.3/3 14 7 211.นายชัยสิทธิ์ สุวรรณทรัพย์    2.นางสาวสุภาวดี หง่อยกระโทก     
   ม.3/4 16 10 261.นายไพศาล ชมกลาง    2.นางสรัญญา สหัสรจินดา    3.นายธาตรี ชับขุนทด     
 รวม ม.3 48 47 95 

 ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ครูที่ปรึกษา
 ม.4/1 2 19 211.นางสาวณัฐธันยา ศิริโพธิ์ตะ    2.นายวิภูษิต จูงกลาง     
 ม.4/2 3 21 241.นางสาวณัชชาพร ศรีทานันท์    2.นายปริญญา ลาภจิตร     
 ม.4/3 13 151.นางสุภาพร พรพิมานแมน    2.นายกิติพงษ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์     
 ม.4/4 13 4 171.นายยุทธศิลป์ สีดาวงษ์    2.นางสาววาสนา เชิดฉาย     
  รวม ม.4 31 46 77 
 ม.5/1 322  251.นางสิริวรรณ ฤทธิสิทธิ์    2.นางลาวรรณ์ อ่อนมา     
  ม.5/2 8 15 231.นางจารุวรรณ สวัสดิ์ปรุ    2.นางดวงจันทร์ ฤทธิ์เดช     
  ม.5/3 410  141.นางสาวรุ้งพร ศรีธาวิวัฒน์    2.นายธนกฤต เปรมสวัสดิ์     
  ม.5/4 8 141.นางสาววราภรณ์ นวลโคกสูง    2.นางอัมพร จันทร์พิทักษ์     
  รวม ม.5 23 5376  
  ม.6/1 3 16 191.นางสาวเบญจางค์ แก้วอรสานต์    2.นางอรุณศรี ธรรมพิริยานนท์     
 ม.6/2 2 17 191.นายแหลมทอง ปราบภัย    2.นายอำนวย ประภาธีรานนท์     
 ม.6/3 2 21 231.นางสาวนิลุบล คำยิ่ง    2.นางประนอม อาจหาญ     
 ม.6/4 5 16 211.นางศิริวรรณ ไม้พรต    2.นางสุกัญญา ชอบรัก     
 ม.6/5 17 2 191.นางสาวจันจิรา รักษาราช    2.นางสาวสมศิริ ศิริเรือง     
 ม.6/6 19 4 231.นายถาวร ภุมรินทร์    2.นางสาววรารัตน์ เลิศแก้ว     
  รวม ม.6 48 76 124 


Comments