Home

การสร้างภาพเคลื่อนไหว ง 30206
          การสร้างภาพเคลื่อนไหว   เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  มีทักษะการจัดการ  ทำงานอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  เห็นคุณค่าของงาน  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  เลือกใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมกับงานอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม  สามารถคิดออกแบบสร้างพัฒนางานหรือวิธีการใหม่ในการทำงาน  ทำงานด้วยความรับผิดชอบ  ขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดออม  มุ่งมั่น  อดทน  เอื้อเฟื้อ  เสียสละ  ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี


ภาระ/ชิ้นงาน
 1. ภาพผลไม้ 1 ผล 
  • มีใบ 2 ใบ
  • ก้าน 1 ก้าน
  • รูหนอนเจาะ
  • เงา
  • ชื่อ ชั้น เลขที่ ผู้สร้าง
 2. วาดภาพ(คัดลอก) จากภาพต้นแบบ
 3. ภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame by frame
 4. ภาพเคลื่อนไหวแบบ Shape
 5. ภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion
 6. Storyboard
 7. การ์ตูน 3 ช่องจบ
 8. การ์ตูนเรื่องสั้น