Ouders‎ > ‎

Verlofaanvraag

De basisschool is bestemd voor leerlingen voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar. Vanaf het vijfde jaar is het kind leerplichtig. Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van uw kind. Onderwijs vergroot de kansen in de maatschappij van morgen. Het is daarom erg belangrijk dat uw kind alle lessen op school volgt.

In de wet staat dat het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven.

Extra verlof is mogelijk maar is gebonden aan een aantal regels. Het moet schriftelijk worden aangevraagd via de directeur, indien mogelijk twee weken van tevoren. Van de formulieren wordt een kopie ter kennisname toegezonden aan de leerplichtambtenaar en op school wordt het formulier de gehele schoolloopbaan bewaard.

Verlof voor een tweede vakantie buitenom de schoolvakanties is niet toegestaan.

Extra verlof mag alleen verleend worden:

 • Vakantieverlof van maximaal 10 schooldagen wegens de specifieke aard van het beroep van de ouders (bijvoorbeeld een ouder die vaart en niet tijdens de schoolvakanties aan de wal kan zijn), indien tevens een werkgeversverklaring met opgave van redenen kan worden overgelegd. Economische redenen zijn geen reden voor vakantieverlof.
 • Wegens gewichtige omstandigheden (dit ter beoordeling van de directeur), waarbij gedacht kan worden aan:
  1. het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
  2. verhuizing, voor ten hoogste één schooldag;
  3. het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad voor één of ten hoogste twee schooldagen, afhankelijk of dit huwelijk in of buiten de woonplaats van belanghebbende wordt gesloten;
  4. bij ernstige ziekte van de ouders of bloed- of aanverwanten, waarbij de duur van dit verlof in overleg met de directeur van de school wordt bepaald;
  5. bij het overlijden van bloed- of aanverwanten;
  6. bij een ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, 55- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders voor één schooldag;
  7. voor andere naar het oordeel van de directeur van de school belangrijke redenen, maar in ieder geval geen vakantieverlof.

Als aan de voorwaarden is voldaan, mag voor een vakantie eenmaal per schooljaar verlof verleend worden, niet langer dan 10 schooldagen en niet in aansluiting op de zomervakantie.

Voor verlof langer dan 10 dagen geldt dat de aanvraag - met advies van de directeur - ingediend wordt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Borsele.

Indien een kind ongeoorloofd de school verzuimt, is de schoolleiding verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen, die eventueel een proces-verbaal opmaakt.

Download formulier verlofaanvraag
Download werkgeversverklaring