แผนการการจัดการเรียนรู้

รายวิชา ง 23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง  การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

โดย

นายชาคริต  อ่อนเบ้า
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25