Title-ShortFilm

ให้โรงเรียนที่จะส่งไฟล์ภาพยนต์สั้น ให้กับโครงการฯ
ดาวน์โหลด Title ที่กำหนดให้ ใช้ในภาพยนตร์สั้นที่จะส่งให้กับโครงการฯ


ตัวอย่างไฟล์ .mp4

LOGO_title.mp4


ตัวอย่างไฟล์ .mov

LOGO_title.mov