อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2560