อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2560