อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560