อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม 2560