พัฒนาระบบสารสนเทศโครงการ

โพสต์12 มิ.ย. 2560 18:54โดยmoral school   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2560 18:55 ]
วันที่ 3-7 มิถุนายน 2560 โครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้กำหนดการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาเว็บไซต์ และการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในโครงการ กำหนดจัดเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2560 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2560 โดยได้กำหนดให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถเขียนข่าวผ่านเว็บไซต์ของโครงการ และมีการรายงานโครงการ และลงทะเบียนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านบัญชีที่ได้จัดสรรให้บุคลาการที่เข้าร่วมประชุม