ข่าวกิจกรรม


พัฒนาระบบสารสนเทศโครงการ

โพสต์12 มิ.ย. 2560 18:54โดยmoral school   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2560 18:55 ]

วันที่ 3-7 มิถุนายน 2560 โครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้กำหนดการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาเว็บไซต์ และการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในโครงการ กำหนดจัดเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2560 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2560 โดยได้กำหนดให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถเขียนข่าวผ่านเว็บไซต์ของโครงการ และมีการรายงานโครงการ และลงทะเบียนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านบัญชีที่ได้จัดสรรให้บุคลาการที่เข้าร่วมประชุมประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ 4 ภูมิภาค

โพสต์15 มี.ค. 2560 04:12โดยmoral school

ด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ศิศกุล) ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม ดังนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ ความสามารถเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัยและจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่เยาวชน ซึ่งจำเป็นต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรมโดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ขึ้น และเห็นควรให้ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปเข้ารับการประชุมอบรมฯ เพื่อให้เข้าใจในแนวทางการดำเนินงานที่ตรงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันตลอดจนมีความพร้อมในการทำหน้าที่วิทยากรให้แก่โรงเรียน รวมทั้ง นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม จึงจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้กับศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำไปขยายผลให้แก่โรงเรียนในสังกัดต่อไป

1-2 of 2