โรงเรียนบ้านวังเต่าได้รับการคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต้นแบบ

โพสต์23 เม.ย. 2561 06:32โดยนายขจรศักดิ์ เขียวน้อย
โรงเรียนบ้านวังเต่าได้รับการคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต้นแบบ เพื่อเป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ประจำ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเต่า กล่าวว่า "บทบาทของผู้บริหาร โรงเรียนเป็นปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการบริหาร จัดการโรงเรียน กำกับติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และประเมินการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เป็นหลัก ประกันให้การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมประสบความสำเร็จ บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย จัดทำแผนปฏิบัติ ส่งเสริมสนับสนุนเสริม แรงให้แก่ผู้ปฏิบัติ สร้างกลไกการมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน นิเทศติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีการ ประเมินผล และประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนคุณธรรม บทบาทเหล่านี้ ส่งผลให้โรงเรียนบรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้"
ą
นายขจรศักดิ์ เขียวน้อย,
23 เม.ย. 2561 06:32
Comments