การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม จากนิเทศอาสามูลนิธิยุวสถิรคุณ

โพสต์3 ส.ค. 2560 22:53โดยนางสาวจุฑารัตน์ เสนแก้ว   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2560 01:28 ]
       เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ - ถวิลประชาสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้รับการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม นำโดยนายณรงค์ ชูเพชร ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ และคณะ นิเทศอาสาจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งทางนิเทศอาสาได้แนะแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม และให้กำลังใจแก่นักเรียน คณะครู และผู้บริหารโรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ - ถวิลประชาสรรค์) ที่ได้ดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการนิเทศติดตามในครั้งนี้เป็นไปอย่างกัลยาณมิตร