กิจกรรมภาคใต้

โรงเรียนบ้านวังเต่าได้รับการคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต้นแบบ

โพสต์23 เม.ย. 2561 06:32โดยนายขจรศักดิ์ เขียวน้อย

โรงเรียนบ้านวังเต่าได้รับการคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต้นแบบ เพื่อเป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ประจำ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเต่า กล่าวว่า "บทบาทของผู้บริหาร โรงเรียนเป็นปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการบริหาร จัดการโรงเรียน กำกับติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และประเมินการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เป็นหลัก ประกันให้การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมประสบความสำเร็จ บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย จัดทำแผนปฏิบัติ ส่งเสริมสนับสนุนเสริม แรงให้แก่ผู้ปฏิบัติ สร้างกลไกการมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน นิเทศติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีการ ประเมินผล และประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนคุณธรรม บทบาทเหล่านี้ ส่งผลให้โรงเรียนบรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้"

การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม จากนิเทศอาสามูลนิธิยุวสถิรคุณ

โพสต์3 ส.ค. 2560 22:53โดยนางสาวจุฑารัตน์ เสนแก้ว   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2560 01:28 ]

       เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ - ถวิลประชาสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้รับการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม นำโดยนายณรงค์ ชูเพชร ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ และคณะ นิเทศอาสาจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งทางนิเทศอาสาได้แนะแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม และให้กำลังใจแก่นักเรียน คณะครู และผู้บริหารโรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ - ถวิลประชาสรรค์) ที่ได้ดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการนิเทศติดตามในครั้งนี้เป็นไปอย่างกัลยาณมิตร


โครงการเข้าค่ายโรงเรียนคุณธรรม สพป. ยะลา เขต 2

โพสต์18 ก.ค. 2560 22:24โดยนายมูฮัมมะยากี อาเนาะกาแซ   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2560 22:25 ]

วันนี้ (19 กรกฎาคม 2560) นายพันธ์เทพ สุวรรณขันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายโรงเรียนคุณธรรม ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 มีโรงเรียนเครือข่าย 8 โรง ตลอดพ่อแม่ผู้ปกครอง จำนวน 100 กว่าคน เพื่อให้เด็กเป็นเด็กดี
มีคุณธรรม มีวินัยมีจิตอาสา โดยมี นายพิษณุ ดิเรกกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มาพบปะและให้กำลังใจ

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3

โพสต์14 ก.ค. 2560 00:59โดยนายซูไฮมี สามะ   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2560 01:08 ]

      เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม  2560  โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สังกัดสพป.ปน.3 ได้รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่3  นำโดยท่านประดิษฐ์ ระสิตานนท์ และคณะ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้มีคณะอาสาสมัครประจำจังหวัดปัตตานีโดยท่าน ผอ.ชิดพล พรมจันทร์ จนท. สพป.ปน.3 คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู รร.บ้านตะโละไกรทอง ให้การต้อนรับ 
      ทางโรงเรียนบ้านตะโละไกรทองได้นำเสนอการดำเนินงานตาม 3 เสาหลักของโรงเรียนคุณธรรมในโครงการกองทุนการศึกษา อีกทั้งแนวทางการขับเคลื่อน/ขยายผลการดำเนินโครงการ โอกาสนี้ โรงเรียนขอขอบคุณทางคณะที่มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเพื่อการดำเนินงานต่อไป

ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:25โดยนางสาวพิมภา คีรีเมฆ   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:53 ]

คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ระหว่างวันที่ ๒-๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ในกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตาม "ตะเครียะโมเมล" ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย "ซื่อสัตย์ จิตอาสา พอเพียง" 
และโรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

สพม. 16 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายเยาวชนคนคุณธรรม”

โพสต์3 ก.ค. 2560 01:58โดยนางสุพิศ สงอุ่น

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนคนคุณธรรม” ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ หอประชุมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำ ผ่านกระบวนการจัดทำโครงงาน ให้ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและขยายผลให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนต่อไป โดยมีประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสงขลา (ผอ.ถนอมทรัพย์ นูนน้อย) เป็นประธานเปิดการอบรม สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยนักเรียนแกนนำ จากโรงเรียนคุณธรรมจำนวน 24 โรงเรียน ๆ ละ 7 คน และผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน รวม 192 คน โดยได้รับการสนันสนุนวิทยากรจากโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม โรงเรียนในโครงการฯ ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้การสนับสนุนเสื้อและกระเป๋าสำหรับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน

สพป.กระบี่ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ."

โพสต์25 มิ.ย. 2560 23:40โดยนายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 00:32 ]

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 (มหาราช) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมจำนวน 75 โรง อันมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ในการร่วมสร้างเครือข่ายองค์ความรู้แห่งคุณธรรมความดี อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)


โรงเรียนวัดดอนเมืองร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สร้างแกนนำ สร้างความดี

โพสต์23 มิ.ย. 2560 18:31โดยนายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว

23 มิถุนายน 2560 นางสาวศุภลักษณ์ วชิรศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเมือง และคณะครูทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สร้างแกนนำ สร้างความดี ร่วมกิจกรรมทั้งโรงเรียน ด้วยภาพลักษณ์ ชุดขาวทุกวันพระ สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน สร้างคนดีด้วยวินัย (ข่าว สพป.ชุมพร เขต 1)


Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)


โรงเรียนวัดพิชัยยารามจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "แกนนำนักเรียน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ."

โพสต์23 มิ.ย. 2560 18:27โดยนายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว

21 มิ.ย.60 นายบรรจง โลกมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิชัยยาราม และคณะครู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "แกนนำนักเรียน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ." เป้าหมาย คือ นักเรียนแกนนำ ชั้น ป.4 - ม.3 ห้องเรียนละ 6 คน รวม 90 คน แกนนำทุกคน...พร้อมนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอด/ขยายผลสู่เพื่อนๆในห้องเรียนสู่การปฎิบัติ เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ยั่งยืน..ต่อไป  (ข่าวจาก  สพป.ชุมพร เขต 1)

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)


ประชุมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนคุณธรรม เรื่องทิ้งถูกที่มีคุณค่า และยิ้มง่ายไหว้สวยด้วยใจรัก

โพสต์19 มิ.ย. 2560 22:58โดยนายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 23:34 ]

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายจรัญ เพชรดี ผอ.โรงเรียนบ้านสามเสียม สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม เรื่องทิ้งถูกที่มีคุณค่า และยิ้มง่ายไหว้สวยด้วยใจรัก ให้นักเรียน ระดับชั้น ป.1- ป.6 โดยมี ครูภิญโญ แป้งอ่อน , ครูอรชร พรหมภินันท และคณะครูโรงเรียนบ้านสามเสียม เป็นผู้ให้ความรู้นักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสามเสียม อ.เมือง จ.ชุมพร


Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)


1-10 of 12