กิจกรรมภาคอีสานตอนบน

โรงเรียนอุดรพัฒนาการจัดกิจกรรมอบรมครอบครัวคุณธรรมขึ้นในวันเสาร์ ที่ ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมหิรัญญิการ์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นำเสนอโครงงานคุณธรรม

โพสต์24 ส.ค. 2560 17:05โดยนายธวัชชัย ธรรมขันธ์

โรงเรียนบ้านแบง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นำโครงงานคุณธรรม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ 10 ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

การศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม สพม.๒๐ ที่โรงเรียนหนองแวงวิทยา จ.มุกดาหาร

โพสต์8 ส.ค. 2560 20:19โดยนางอรยา วุฒิพันธ์

คณะผู้บริหารและครูในสังกัด สพม.๒๐ จำนวน ๕๕ โรงเรียน  จำนวน ๑๕๔ คน  แบ่งเป็น
  ๑.ผู้แทนบริหารการศึกษา  จำนวน      ๑   คน
  ๒.ผู้บริหารสถานศึกษา     จำนวน    ๔๕   คน
  ๓.ครู                         จำนวน   ๑๐๗  คน
  ๔.บุคลากรทางการศึกษา  จำนวน       ๑  คน
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

การจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒๐

โพสต์8 ส.ค. 2560 18:13โดยนางอรยา วุฒิพันธ์   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2560 18:31 ]

กิจกรรม การจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒๐ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพุทธรักษา
    
    

โรงเรียนบ้านแบง สพป.หนองคาย เขต 2 เข้ารับโล่คุณธรรม

โพสต์28 ก.ค. 2560 17:38โดยนายธวัชชัย ธรรมขันธ์   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2560 17:52 ]

โรงเรียนบ้านแบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา จากนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ภายใต้ชื่อ "ใต้ร่มมหาวชิราบารมี" ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภากรุงเทพมหานครเครือข่ายคุณธรรม สพป.หนองคาย เขต 2

โพสต์13 ก.ค. 2560 06:06โดยนายธวัชชัย ธรรมขันธ์

สพป.หนองคาย เขต 2 สร้าง
เครือข่ายคุณธรรม โดยใช้โปรแกรม LINE 
เป็นสื่อกลางในการส่งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมคุณธรรมของโรงเรียน 
ทั้งเป็นช่องทางในการประสานงานเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อีกด้วย


การอบรมโรงเรียนคุณธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4

โพสต์23 มิ.ย. 2560 20:58โดยนายมนตรี จันทะพงษ์   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2560 22:39 ]


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้จัดให้มีการอบรมโรงเรียนคุณธรรมแก่โรงเรียนในสังกัด โดย จัดเป็น 3 จุดอบรม จุดละ 2 วัน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู จำนวน 526 คน จาก 53 โรงเรียน

สพม.เขต 26 -อบรมเชิงปฏิบัติกรโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม)

โพสต์17 มิ.ย. 2560 09:14โดยนางดาวใจ ศรีสองเมือง   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2560 09:21 ]

เมื่อวันที่ 17  มิถุนายน  2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26  ร่วมกับสหวิทยาเขต 3  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม) ณ หอประชุมโรงเรียนบรบือวิทยาคาร  ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน   309  คน  จาก  7 โรงเรียน ว่าด้วยแนวทางการสร้างคุณธรรมในโรงเรียน ด้วยกระบวนการ PLC  โดยให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

สพป.อุดรธานี เขต ๒ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม

โพสต์14 มิ.ย. 2560 01:48โดยนายสุริยนต์ อินทร์อุดม

สพป.อุดรธานี เขต ๒ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  หอประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต ๒  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้ารับอบรม จำนวน ๗๒๖  คน จาก ๑๒๐  โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ ๖๐ ของจำนวนโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 
Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)

อบรมคุณธรรม สพป.อุดรธานีเขต 1

โพสต์13 มิ.ย. 2560 05:38โดยเสาวภา สมศรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นที่ 1-4 ระหว่างวันที่ 10-14  พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูแกนนำ รวมทั้งสิ้น 500  คน

ขยายผลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์13 มิ.ย. 2560 03:54โดยนายธวัชชัย ธรรมขันธ์

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ขยายผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่ตัวนักเรียนเพื่อให้ได้อัตลักษณ์ของโรงเรียน นำไปสู่การจัดทำโครงงานคุณธรรมต่อไป1-10 of 12