สมัครเข้ารับการพัฒนาการจัดทำภาพยนต์สั้น

โพสต์25 พ.ค. 2560 16:56โดยmoral school   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2560 20:23 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแนวทางการผลิตและเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการกระตุ้นและผลักดันให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อสอดแทรกแนวคิดด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือก สรรหา โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดทำภาพยนต์สั้น โดยสามารถลงทะเบียนสมัครได้ คลิกที่นี่ พร้อม scan เอกสารที่สมบูรณ์ส่งมาที่ sf@kokfuang.ac.th
     หมายเหตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ลงทะเบียนให้โรงเรียนจากใบสมัครที่สมบูรณ์ (มีคำรับรองระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่) โดยเลือกเพียง 1 โรงเรียนเท่านั้น

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำภาพยนตร์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า 
กรุงเทพมหานคร กำหนดการอบรม 3 รุ่น ดังนี้ 

            รุ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2560 
            รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2560 
            รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560

วันที่ 1 ของแต่ละรุ่น ให้รายงานตัวเวลา 14:00-14:20 น. ร่วมพิธีเปิด 14:20-14:45 น.

สิ่งที่โรงเรียนต้องเตรียม
 ที่รายการ  หมายเหตุ
กล้อง ความละเอียด Full HD ขนาดภาพวิดีโอ 1920 x 1080  ขึ้นไป
 2 คอมพิวเตอร์พกพา ที่มีหน่วยความจำเครื่อง RAM  8 gb ขึ้นไป 
 3 อุปกรณ์บันทึกเสียง 
 4 ใบสมัครฉบับจริงตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ได้แจ้งไว้ 

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมพัฒนา


Ċ
moral school,
26 พ.ค. 2560 17:05
Ċ
moral school,
26 พ.ค. 2560 17:05