หนังสือราชการ

ประชุม RT&EMS ระดับภูมิภาค

โพสต์29 มี.ค. 2561 20:24โดยMoralschool Project   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2561 20:25 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สำหรับทีมขับเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams : RT) โรงเรียนคุณธรรม และทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (Express Moral Service : EMS) ระดับภูมิภาค ขอให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม คลิกที่นี่

พัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามพระราชดำริ

โพสต์9 พ.ย. 2560 05:25โดยmoral school   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2560 05:25 ]

        ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร ขอให้โรงเรียนในโครงการได้ส่งบุคลากรจำนวน ๒ คน ประกอบด้วย ๑)ผู้บริหารโรงเรียน ๒)ครูฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ตามเอกสารที่แนบ
   และลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ตามลิงค์ด้านล่าง

                                                            คลิกลงทะเบียน


ประกาศผล "ภาพยนตร์สั้น"

โพสต์22 ส.ค. 2560 03:57โดยMoralschool Project   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2560 04:08 ]

สพฐ. ได้จัดดำเนินการกิจกรรมการผลิตภาพยนต์สั้น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด และนำผลงานที่ได้รับรางวัลมาแสดงในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและนวัตกรรม "INNOOBEC Symposium 2017" บัดนี้ผลการตัดสินได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามรายละเอียดตามประกาศแนวทางและเกณฑ์การพิจารณาการผลิตภาพยนต์สั้น

โพสต์12 ก.ค. 2560 20:40โดยmoral school   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2560 20:41 ]

สพฐ. ได้จัดทำแนวทางและเกณฑ์การพิจารณาการผลิตภาพยนต์สั้น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด และนำผลงานที่ได้รับรางวัลมาแสดงในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและนวัตกรรม "INNOOBEC Symposium 2017" ในการนี้ขอให้โรงเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดตามรายละเอียดดังแนบ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำภาพยนต์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ

โพสต์29 มิ.ย. 2560 01:33โดยmoral school   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2560 19:46 ]

      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำภาพยนต์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดทำภาพยนต์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ให้กับครูและตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร กำหนดการอบรม 3 รุ่นดังนี้

            รุ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2560 
            รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2560 
            รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรเรียนที่เข้าร่วมการพัฒนาารจัดทำภาพยนต์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ  ส่งครู จำนวน 1 คน และตัวแทนนักเรียน 3 คน เข้าร่วมการอบรม ตามรายละเอียด

วันที่ 1 ของแต่ละรุ่น ให้รายงานตัวเวลา 14:00-14:20 น. ร่วมพิธีเปิด 14:20-14:45 น.


สิ่งที่โรงเรียนต้องเตรียม
 ที่รายการ  หมายเหตุ
กล้อง ความละเอียด Full HD ขนาดภาพวิดีโอ 1920 x 1080  ขึ้นไป
 2 คอมพิวเตอร์พกพา ที่มีหน่วยความจำเครื่อง RAM  8 gb ขึ้นไป 
 3 อุปกรณ์บันทึกเสียง 
 4 ใบสมัครฉบับจริงตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ได้แจ้งไว้ 

รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ

การอบรมการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์28 พ.ค. 2560 16:31โดยmoral school   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2560 16:53 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ ๓-๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น
     รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร
     รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕-๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร
     ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการอบรม ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว ตามรายละเอียดดังแนบสมัครเข้ารับการพัฒนาการจัดทำภาพยนต์สั้น

โพสต์25 พ.ค. 2560 16:56โดยmoral school   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2560 20:23 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแนวทางการผลิตและเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการกระตุ้นและผลักดันให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อสอดแทรกแนวคิดด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือก สรรหา โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดทำภาพยนต์สั้น โดยสามารถลงทะเบียนสมัครได้ คลิกที่นี่ พร้อม scan เอกสารที่สมบูรณ์ส่งมาที่ sf@kokfuang.ac.th
     หมายเหตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ลงทะเบียนให้โรงเรียนจากใบสมัครที่สมบูรณ์ (มีคำรับรองระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่) โดยเลือกเพียง 1 โรงเรียนเท่านั้น

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำภาพยนตร์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า 
กรุงเทพมหานคร กำหนดการอบรม 3 รุ่น ดังนี้ 

            รุ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2560 
            รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2560 
            รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560

วันที่ 1 ของแต่ละรุ่น ให้รายงานตัวเวลา 14:00-14:20 น. ร่วมพิธีเปิด 14:20-14:45 น.

สิ่งที่โรงเรียนต้องเตรียม
 ที่รายการ  หมายเหตุ
กล้อง ความละเอียด Full HD ขนาดภาพวิดีโอ 1920 x 1080  ขึ้นไป
 2 คอมพิวเตอร์พกพา ที่มีหน่วยความจำเครื่อง RAM  8 gb ขึ้นไป 
 3 อุปกรณ์บันทึกเสียง 
 4 ใบสมัครฉบับจริงตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ได้แจ้งไว้ 

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมพัฒนา


1-7 of 7