เนื้อหา

1.
ให้นักเรียนศึกษา
รายละเอียดของวิชา
2. เลือกหน่วยการเรียนรู้
เพื่อศึกษา
3. ทำกิจกรรมการเรียน
แต่ละหน่วยตามที่
กำหนด