Home

Visie

Het project BioTRIP (Biologische Transformatie van Reststromen In marktgevraagde bioPolymeren) geeft op een tastbare wijze invulling geeft aan de biobased economie middels de omzetting van organische (rest)stromen in biopolymeren (PHA’s). Daarmee geeft dit project invulling aan de transitie naar een biobased economy. BioTRIP zal hiermee naar verwachting een belangrijke motor worden voor de groene economie in Nederland.

Ambitie

Realisatie van de bouw van één of meerdere fabrieken voor de productie van biopolymeren (PHA’s).

Belang voor de agri-business/waterschappen/industrie/overheden

Bij gebleken financieel haalbare businesscases, levert dit voor diverse sectoren in de samenleving een duurzaam economisch voordeel op. In principe zijn alle reststromen van organische oorsprong geschikt als grondstof voor omzetting in biopolymeren. Hierbij kunt u denken aan afvalwaterstromen, zuiveringsslib, reststromen afkomstig uit de voedings-en genotsmiddelen industrie (VGI), organische reststromen afkomstig uit de agrosector, etc. In veel situaties worden deze reststromen afgezet tegen kostprijs (transportkosten) of dient voor de afvoer hiervan een tarief betaald te worden. Door de economische verwaarding (valorisatie) van deze organische reststromen is dit niet nodig waardoor de economische positie van de genoemde sectoren duurzaam economisch wordt versterkt. Dit project draagt op deze wijze bij aan een innovatieve en duurzame ontwikkeling met zowel een economisch als maatschappelijk verantwoord effect. Voordelen van dit project zijn:
  1. versterkt de economische positie van waterschappen, bedrijven en de (agro)industrie; 
  2. draagt bij aan het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid middels de bouw van één of meerdere installaties voor de omzetting van de reststromen; 
  3. resulteert in een verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven; 
  4. het project draagt bij aan een duurzame samenleving (concrete invulling van de biobased economy). 


 Dit project wordt/is medegefinancierd door de Europese Gemeenschap, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincie Groningen, Innovatief Actieprogramma Groningen-3