แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

เอกสารยื่นครั้งแรก (ยื่นเฉพาะแบบฟอร์มที่มีเครื่องหมายดอกจัน จำนวน 3 ชุด พร้อมส่ง file word ที่ piyapruek@knc.ac.th)แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย***ให้ผู้วิจัยประเมินโครงการวิจัยของตนเอง โดยกรองข้อมูล และประเมินโครงการให้ครบถ้วน

ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย***สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับโครงการวิจัยได้

ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย***สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับโครงการวิจัยได้

เอกสารยื่นเพิ่มเติม
Comments