แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

เอกสารยื่นครั้งแรก (ใช้เฉพาะแบบฟอร์มที่มีเครื่องหมายดอกจัน โดยส่งเอกสาร พร้อมโครงการวิจัย และเครื่องมือที่ใช้ดำเนินโครงการวิจัยที่งานผลิตผลงานวิชาการฯ จำนวน 2 ชุด และส่ง file word ไปที่ piyapruek@knc.ac.th )แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย***ให้ผู้วิจัยประเมินโครงการวิจัยของตนเอง โดยกรอกข้อมูล และประเมินโครงการให้ครบถ้วน

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย คลิกดูตัวอย่าง ***กรุณาปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับโครงการวิจัย

เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย คลิกดูตัวอย่าง ***กรุณาปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับโครงการวิจัยเอกสารยื่นเพิ่มเติม


Comments