งานวิจัย และผลงานวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อวารสารที่อยู่ในฐาน TCI

ข่าวทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก

ประกาศทิศทางการดำเนินงานวิจัย

ประการหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาในการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ

ประกาศแนวทางการสร้างขวัญกำลังใจ

 ประกาศผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีพุทธศักราช 2562

 ประกาศกรอบอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงานวิชาการ

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

ขั้นตอนการดำเนินการขอไปนำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ

ขั้นตอนการดำเนินการขอไปนำเสนอผลงานวิชาการในประเทศ

https://sites.google.com/a/knc.ac.th/klum-ngan-wicay-laea-brikar-wichakar/khดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ


งานตำรา


ประมวลภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตร/เงินรางวัล ผู้ที่มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ประจำปี พ.ศ. 2561
 
https://drive.google.com/file/d/1W5JL47XJDDNlVK8h6HIePcyWH9tGaPqz/view?usp=sharing
อ. ศุภิสรา  สุวรรณชาติ
 
https://drive.google.com/file/d/10EzLDtHuHRQ-aolbK4cKbTf3UAys8UP_/view?usp=sharing
อ. หฤทัย  กงมหา
 
https://drive.google.com/file/d/15MG7g-B22Z9jFt6XCUrN_NpTg5fUfmgQ/view?usp=sharing
อ. อภิรดี  สุขแสงดาว
 
https://drive.google.com/file/d/1FjKW2vPBxOWv8LnWY_C77vCPBXuYM2Ul/view?usp=sharing
อ. ดร.วิภารัตน์สุวรรณไวพัฒนะ
 
https://drive.google.com/file/d/16rI9NNdNJkekToS52DzkaDcxauH3AwiU/view?usp=sharing
อ. ศรีเสาวลักษณ์  อุ่นพรมมี
 
https://drive.google.com/file/d/1LYdcLZ830ery7jay6FyuXpJ3GZNU38wo/view?usp=sharing
อ. ดร.พรฤดี  นิธิรัตน์
https://sites.google.com/a/knc.ac.th/klum-ngan-wicay-laea-brikar-wichakar/phaph-kickrrmComments