งานผลิตผลงานวิชาการฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อวารสารที่อยู่ในฐาน TCI

ประกาศผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีพุทธศักราช 2564 รอบที่ 1 (เดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564)

ประกาศให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ตำรา หนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564

ขั้นตอนการให้บริการงานผลิตผลงานวิชาการฯ ด้านการบริหารโครงการวิจัยหลังจากได้รับอนุมัติโครงการ

ข่าวทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศทิศทางการดำเนินงานวิจัย

ประการหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาในการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ

ประกาศแนวทางการสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศกรอบอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงานวิชาการ

ประกาศเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการลงวารสารวิชาการ

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

ขั้นตอนการดำเนินการขอไปนำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ

ขั้นตอนการดำเนินการขอไปนำเสนอผลงานวิชาการในประเทศ

https://sites.google.com/a/knc.ac.th/klum-ngan-wicay-laea-brikar-wichakar/kh


คู่มือดำเนินงาน
คู่มือการบริหารงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ


งานตำรา


ประมวลภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตร/เงินรางวัล ผู้ที่มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ประจำปี พุทธศักราช 2562
ิือาจารย์ ดร. พรฤดี  นิธิรัตน์
อาจารย์ศุภิสรา  สุวรรณชาติ
อาจารย์วิจิตรา  นวนันทวงศ์
อาจารย์อิสราวรรณ  สนธิภูมาศ
อาจารย์รสสุคนธ์  พิไชยแพทย์
้่อาจารย์สุชาฎา  คล้ายมณี
อาจารย์หฤทัย  กงมหา
อาจารย์นัฐิยา  เพียรสูงเนิน
อาจารย์จงกลณี  ตุ้ยเจริญ
อาจารย์ ดร. ทัศนีย์  ทิพย์สูงเนิน
อาจารย์เบญจมาศ  ทำเจริญตระกูล
อาจารย์กัลยา  พันธุ
อาจารย์วัชรี  อาภาธีรพงศ์
อาจารย์ประภาพร  ซึมรัมย์
อาจารย์รัชนี  ชุนเกาะ
อาจารย์จุภาพร  ภิรมย์ไกรภักดิ์
อาจารย์วัชรี  แสงสาย
อาจารย์ ดร. สมจิตต์  เวียงเพิ่ม
อาจารย์สุชาดา  วงศ์สวาสดิ์
 
https://sites.google.com/a/knc.ac.th/klum-ngan-wicay-laea-brikar-wichakar/phaph-kickrrm