งานผลิตผลงานวิชาการฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

ประกาศผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีพุทธศักราช 2564

ประกาศให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ตำรา หนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2565

ขั้นตอนการให้บริการงานผลิตผลงานวิชาการฯ ด้านการบริหารโครงการวิจัยหลังจากได้รับอนุมัติโครงการ

ข่าวทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศทิศทางการดำเนินงานวิจัย

ประการหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาในการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ

ประกาศแนวทางการสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศกรอบอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงานวิชาการ

ประกาศเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการลงวารสารวิชาการ

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

ขั้นตอนการดำเนินการขอไปนำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ

ขั้นตอนการดำเนินการขอไปนำเสนอผลงานวิชาการในประเทศ

https://sites.google.com/a/knc.ac.th/klum-ngan-wicay-laea-brikar-wichakar/khคู่มือดำเนินงาน
คู่มือการบริหารงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
งานตำราประมวลภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรผู้ที่มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ประจำปี พุทธศักราช 2564


อาจารย์ ดร. พรฤดี นิธิรัตน์

อาจารย์ ดร. อติพร สำราญบัว

อาจารย์ ดร. สุหทัย โตสังวาลย์

อาจารย์ทยารวีร์ จันทรวิวัฒน์

อาจารย์ปัทมาภรณ์ คงขุนทด
https://sites.google.com/a/knc.ac.th/klum-ngan-wicay-laea-brikar-wichakar/phaph-kickrrm