งานวิจัย และผลงานวิชาการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายชื่อวารสารที่อยู่ในฐาน TCI

ข่าวทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก

กำหนดส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน และขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ประกาศทิศทางการดำเนินงานวิจัย

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาในการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ

ประกาศแนวทางการสร้างขวัญกำลังใจ

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

ขั้นตอนการดำเนินการขอไปนำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ

ขั้นตอนการดำเนินการขอไปนำเสนอผลงานวิชาการในประเทศ

https://sites.google.com/a/knc.ac.th/klum-ngan-wicay-laea-brikar-wichakar/kh

แนะนำผลงานวิจัยใหม่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

งานตำรา


ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 ANPOR Conference
 
 

https://drive.google.com/a/knc.ac.th/file/d/1-qujNtuu25TPd0oUCh7uc541g1ZrJl7k/view?usp=sharing


ท่านผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตร แก่
ดร.วิไลพร  รังควัต


https://sites.google.com/a/knc.ac.th/klum-ngan-wicay-laea-brikar-wichakar/phaph-kickrrmComments