กลุ่มกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


http://dot.pi.ac.th/
http://dot.pi.ac.th/
http://110.164.66.209/reportEregis/

วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2564 กลุ่มกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1.งานพัฒนานักศึกษา

วัตถุประสงค์ของแผนงานทะนุบำรุง

ตัวชี้วัดของแผนงานทะนุฯ

1.ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตตามาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (DOE)

KPIp 1 นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตตามาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (DOE) มีค่าเฉลี่ยในระดับดีขึ้นไป (3.51 จากคะแนนเต็ม5)

2.ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกำหนดและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ครอบคลุม 5 ด้าน

KPIp 2 นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกำหนด มีค่าเฉลี่ยในระดับดีขึ้นไป (3.51 จากคะแนนเต็ม5)

KPIp 3 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ครอบคลุม 5 ด้านอย่างน้อยด้านละ 1 โครงการ

3.พัฒนาให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

KPIp 4 ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีค่าเฉลี่ยในระดับดีขึ้นไป (3.51 จากคะแนนเต็ม5)

4.ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการใช้ชีวิต และด้านวิชาการ

 

KPIp 5 นักศึกษามีทักษะการใช้ชีวิต และด้านวิชาการ มีค่าเฉลี่ยในระดับดีขึ้นไป (3.51 จากคะแนนเต็ม5)

 

5.ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะตามอัตลักษณ์ที่สถาบันกำหนด

 

KPIp 6 นักศึกษามีทักษะตามอัตลักษณ์ที่สถาบันกำหนด มีค่าเฉลี่ยในระดับดีขึ้นไป (3.51 จากคะแนนเต็ม5)

 

6.สนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และการใช้ทักษะในการประกันคุณภาพการศึกษา

 

KPIp 7 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และการใช้ทักษะในการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป (3.51 จากคะแนนเต็ม5)

7.ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษาอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

KPIp 8 นักศึกษาอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับดีขึ้นไป (3.51 จากคะแนนเต็ม5)

 

8.เพื่อกำกับติดตามการบริหารงบประมาณตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด

KPIp 9 ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 85     

KPIp 10 ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่บรรลุผลตามตัวชี้วัดทุกข้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

KPIp 11 ผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

 


2. งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุปะสงค์ของแผนงานทะนุบำรุง

ตัวชี้วัดของแผนงานทะนุฯ

1.เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และสอดคล้องกับวิถีชุมชน

KPIp 1 ร้อยละ 85 ของบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และสอดคล้องกับวิถีชุมชน

 

KPIp 2 บุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และสอดคล้องกับวิถีชุมชน อยู่ในระดับดีขึ้นไป (มากกว่า 3.51)

2.เพื่อเผยแพร่โครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น

KPIp 3จำนวนการเผยแพร่โครงการ/กิจกรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

3.เพื่อกำกับติดตามการบริหารงบประมาณตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด

KPIp 4 ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

KPIp 5 ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่บรรลุผลตามตัวชี้วัดทุกข้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

KPIp 6 ผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75


 https://administer.pi.ac.th/openpi/index.php/eportfolio/profile/profile_popup?ps_id=621
นางสาวอิสราวรรณ  สนธิภูมาศ
รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                     
โครงสร้างการบริหารงานhttps://www.youtube.com/channel/UC4StDilZl74B3fBVPBHD0GQ

https://www.facebook.com/HEADERKNC/