ประชาสัมพันธ์

http://reg.knc.ac.th/reportEregis/index.php

พิธีไหว้ครูวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

วิดีโอ YouTubeนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา          โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาด้านภาวะผู้นำการประกันคุณภาพนักศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการของสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560ให้ความรู้เรื่องนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ อาจารย์รสสุคนธ์ พิไชย์แพทย์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560  และ วันที่ 22 พ.ค.2561
 

          โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาด้านภาวะผู้นำการประกันคุณภาพนักศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการของสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561ให้ความรู้เรื่องนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ อาจารย์รสสุคนธ์ พิไชย์แพทย์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
 

โครงการจัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีในวันสำคัญ

กิจกรรมที่ 1 เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

(12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ)

วันที่ 9 สิงหาคม 2561

วันแม่แห่งชาติโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมวิชาชีพ
พิธีมอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษา
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 


    --------------------------------------------------------------


โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมวิชาชีพ
พิธีมอบหมวก เข็มและตะเกียงไนติงเกล
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

 

 

--------------------------------------------------------------


โครงการจัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีในวันสำคัญ 
กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
วันที่ 5 เมษายน 2561


 
 
--------------------------------------------------------------


ประสบการณ์การทำงานพยาบาลในต่างประเทศ (คุณปริศนา)

YouTube Video


ประสบการณ์การทำงานพยาบาลในต่างประเทศ

ประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศภาค1


ภาพกิจกรรมประสบการณ์การทำงานพยาบาลในต่างประเทศ

     
         
     โครงการบริการสวัสดิการนักศึกษา ปีการศึกษา 2560โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ให้พร้อมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ให้แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่น 63 
ระหว่างวันที่ 17-28 กรกฏาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาและคณาจารย์ร่วมรับฟังการอบรมในเรื่อง  
“การเสริมสร้างวินัยในตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น” โดยวิทยากร คุณพูนชัย ไตรภูธร ต าแหน่ง สปสช. เขต 9
   - ให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาความเป็นอยู่หรือภัยพิบัติ ในหอพัก โดยอาจารย์มยุรี  พางาม
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐


 


ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน
ออกกำลังกายร่วมกับการสืบสานเพลงโคราช ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ4ของเดือน เวลา 14.00-14.30 น.

 


 

 

2. รณรงค์การแต่งกายให้ถูกระเบียบ