*ปีการศึกษา 2559
    - ภาคเรียนที่ 1 (12.05.59)
    - ภาคเรียนที่ 2 (04.11.59)

ปีการศึกษา 2558
    - ภาคเรียนที่ 1
    - ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2557
    - ภาคเรียนที่ 1
    - ภาคเรียนที่ 2