บรรยากาศรับารประเมินภายนอกรอบสี่ สมศ.

VTR รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่

การประกันคุณภาพภายใน ภายนอก 1สพม.8

การประกันคุณภาพภายใน ภายนอก 2 สพม.8

RSS Feed

YouTube Video


https://sites.google.com/a/kn.ac.th/qa/prakas-cetcanng-sucrit-kn

https://drive.google.com/file/d/1K7rbv6dI-GBvCVeF3PS1vk-_t-b_korg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K7SEql0AIOw98s9CB9alhlb-TnwuvvWk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K51bf2jXNQf1b94tTJsELRZhaeIzz7ha/view?usp=sharing

https://drive.google.com/a/kn.ac.th/file/d/0B_cPNKzOQnG3bjZ4MFdDTGI0ZjA/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/kn.ac.th/qa/home/sar58.gif?attredirects=0
https://drive.google.com/file/d/0B_cPNKzOQnG3QVdJOVZwVzA2VGc/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/kn.ac.th/qa/
https://sites.google.com/a/kn.ac.th/qa/home/SAR%202561-2.gif
https://drive.google.com/drive/folders/13q6AAJS_-FldjRKM7wS7yyO_ISERp733
https://drive.google.com/file/d/15NYcWt75FCVxRNi8S8qhBQEBu5dMYPzd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18oQWIe20uaIDS5o18bzlIeN3E8tc8VNI/view?usp=sharing


https://sites.google.com/a/kn.ac.th/qa/home/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A8.%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A4-1.gif
https://www.facebook.com/onesqa/videos/vb.464932193518413/1034822760051080/?type=2&theater
https://sites.google.com/a/kn.ac.th/qa/
https://drive.google.com/file/d/0B_cPNKzOQnG3TDVfR0pmQTAyUkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_cPNKzOQnG3TDVfR0pmQTAyUkk/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/kn.ac.th/qa/
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
งานบุคลากร
https://drive.google.com/drive/my-drive
รายงานการประเมินจาก สพม.8-2556
รายงานการประเมินจาก สพม.8-2558